Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Pasienter og personvern

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

Medisinsk forskning

Hovedformålet med all medisinsk forskning er å gi økt kunnskap om mennesket og de sykdommer som kan ramme det, hvordan dette kan undersøkes og hvilken behandling som er den beste. I mange tilfeller kan dette bare gjøres ved at pasienter og eventuelt kontrollpersoner inkluderes i forskningen. Noen ganger gjøres dette ved å sette sammen resultatene fra undersøkelser og behandlinger som er foretatt uten at det medfører noen spesiell og annerledes situasjon for pasienten enn den som vanligvis ville ha funnet sted. I andre tilfeller vil pasienter som kommer til sykehuset bli spurt om å delta i forskningsprosjekter der det man vil prøve ut nye undersøkelsesmetoder eller en ny type behandling. Slike forskningsprosjekter kalles kliniske studier.

Alle medisinske forskningsprosjekter er underlagt bestemmelser som innebærer at prosjektet i forkant er grundig vurdert internt ved sykehuset og av en ekstern regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Mange pasienter deltar i en rekke studier på sykehuset hvert år og bidrar gjennom dette til å øke vår kunnskap om sykdommer og utvikle nye undersøkelses- og behandlingsmetoder til det beste for pasienter.

Forskning er en av helseforetakenes fire pålagte hovedoppgaver, fastsatt i spesialisthelsetjenesteloven § 3.8. Universitetssykehusene har et særskilt ansvar for forskning. De skal ligge i front forskningsmessig og understøtte andre helseforetak i klinisk forskning, metode- og kompetanseutvikling og forskerutdanning.

Rettigheter ved deltakelse i forskning

​Pasienter, pårørende og familiemedlemmer kan bli spurt om å delta i forskningsstudier. Det kan skje på ulike måter, enten ved at man aktivt er med i studien, at forskere ber om å få bruke opplysninger i pasientjournalen, eller at man undersøker prøver som er tatt i forbindelse med sykehusoppholdet. Prøver kan være blod, urin og annet biologisk materiale som hentes fra pasienten. I noen tilfeller kan man også bli spurt om være med i studier som involverer legemiddelutprøving.

Det er frivillig å delta i forskning. Dersom en ikke ønsker å delta, trenger man ikke å oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen ved sykehuset. Dersom man ønsker å delta, kan man senere trekke tilbake samtykket uten at det får konsekvenser for behandlingen pasienten mottar på sykehuset.

Deltagere i forskningsstudier kan også kreve innsyn i opplysningene som samles inn om seg selv og å kreve eventuelle feil rettet opp. Dersom studiedeltageren trekker deg fra studien kan han/hun kreve at opplysninger og prøver slettes, med unntak av legemiddelstudier som Legemiddelverket har godkjent.

Hovedregelen er at pasienter og evt. pårørende skal bli spurt om samtykke til deltagelse i forskningsstudier. For noen forskningsstudier er det likevel åpninger i lovverket for ikke å innhente samtykke. En ekstern forskningsetisk komité (REK) kan godkjenne bruk journalopplysninger uten at pasienten eller pårørende blir spurt på forhånd. Dét gjelder studier der man av ulike årsaker mener den samfunnsmessige nytten ved studien overstiger ulempen det er for pasienten å ikke bli spurt.

Reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskning

REK kan godkjenne forskning på biologisk materiale (prøver) som rutinemessig tas i helsetjenesten uten at pasienten blir bedt om å samtykke. Dét gjelder studier der man mener at forskningen er av vesentlig interesse for samfunnet og at hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt.

Pasienten har rett til reservere seg mot dette ved å fylle ut og sende inn eget skjema. Skjemaet lastes ned hos Reservasjonsregisteret og sendes til "Nasjonalt folkehelseinstitutt, Reservasjonsregisteret, Kalfarveien 31, 5018 Bergen".